Black Russian Terrier Males

 

MOSKVORECHIE IVAN TSAREVICH OF CHRISRI ( IVAN )IMP Moscow

CH Dobry Melodetz Iz Orlinogo Gnezda (Rus. imp) (Dobry)

Dobry-Copy-300x224 Dobry 1

CH Burgloisenthat Kriss ( Kris )

CH Tchorny Medved Putisluv Mihalych of Chrisri ( Jhona ) Russian imp.

BRT 004.jpg J1 BRT 005.jpg J2 BRT 007.jpg J3

CH Burgloisenthal Ouavadis of Chrisri ( Victor )

V1

V2

V3